Nawigacja

Współpraca międzynarodowa

Współpraca międzynarodowa

Autor : Wydział Nadzoru
Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Krajowe urzędy probiercze prowadzą współpracę zagraniczną w ramach trzech instytucji międzynarodowych:

Ponadto pracownicy Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie biorą udział w zagranicznych konferencjach, warsztatach, spotkaniach tematycznych, wizytach studyjnych organizowanych w ramach współpracy urzędów probierczych. Jednym z ostatnich wyjazdów był udział pracowników z Wydziałów: Nadzoru, Zamiejscowych w Białymstoku, Bydgoszczy i Łodzi w wyjazdach do Węgier i Czech, w ramach programu pt. "Argonauci - zagraniczne wizyty studyjne urzędników administracji publicznej - pilotaż". Projekt był organizowany przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, a jego realizacja była możliwa dzięki Funduszom Europejskim.

Konwencja o Kontroli i Cechowaniu Wyrobów z Metali Szlachetnych (ang. Hallmarking Convention – The Convention on the Control and Marking of Articles of Precious Metals)

Konwencja o kontroli i znakowaniu wyrobów z metali szlachetnych (znana również jako "Konwencja metali szlachetnych", "Konwencja dotycząca cechowania" lub "Konwencja wiedeńska") jest umową międzynarodową między państwami, której celem jest ułatwienie transgranicznego handlu artykułami z metali szlachetnych. Zakres Konwencji jest ściśle ograniczony do kontroli zawartości metali szlachetnych - nie do wpływu na zdrowie, bezpieczeństwa, ani innych aspektów wyrobów z metali szlachetnych. Państwa, które są stronami Konwencji, uznają, że artykuły, które zostały oznaczone Konwencyjnym "Wspólnym Znakiem Kontrolnym" (CCM) i które spełniają wymogi prawne, mogą trafić na ich rynek bez dodatkowej kontroli lub oznakowania. CCM jest pierwszym międzynarodowym znakiem rozpoznawczym i jest akceptowany nie tylko w państwach będących stronami Konwencji, ale także w innych krajach, gdzie jest uznawany za symbol "jakości". Konwencja ułatwia cechowanie wyrobów z metali szlachetnych, które są produkowane z myślą o eksporcie do innych krajów. Liczba artykułów z oznaczeniem CCM osiągnęła szczyt w roku 2001 - około 25,7 mln sztuk, zaś w roku 2014 było to około 2,7 mln sztuk. Konwencja, oparta na zasadzie niezależnej kontroli trzeciej strony, w znacznym stopniu przyczyniła się do harmonizacji norm związanych z kontrolą i oznakowaniem wyrobów z metali szlachetnych i nadal pozostaje wiodącą organizacją w tej dziedzinie (źródło: http://www.hallmarkingconvention.org/statistics.php).

Grupa Wyszehradzka - GV4

Nazwę ugrupowania wybrano podczas spotkania Prezydenta Czechosłowacji Václava Havla, Premiera Węgier Józsefa Antalla i Prezydenta Polski Lecha Wałęsy w czasie konferencji odbywającej się w Wyszehradzie w północnych Węgrzech 15 lutego 1991 roku. Podczas spotkania przywódcy podpisali deklarację dotyczącą współpracy tych trzech (obecnie czterech) krajów na drodze do integracji europejskiej. Ich współpraca okazała się niezmiernie ważna w okresie przejściowym od reżimu totalitarnego do społeczeństwa w pełni wolnego, pluralistycznego i demokratycznego.

Zamiarem Grupy V4 jest wkład w budowę bezpieczeństwa europejskiego opartego na skutecznej, uzupełniającej się i wzajemnie wspierającej się kooperacji i koordynacji w ramach istniejących instytucji europejskich i transatlantyckich. Wszystkie działania Grupy Wyszehradzkiej mają na celu wzmacnianie stabilności w rejonie Europy Środkowej. Kraje uczestniczące w grupie postrzegają swoją kooperację jako wyzwanie, a jej sukces traktują jako najlepszy dowód na swoją zdolność do integracji także w strukturach takich, jak na przykład Unia Europejska. GV4 jest forum współpracy urzędów probierczych z Czech, Węgier, Słowacji i Polski. Jej cele działania to przede wszystkim:

  • organizowanie tematycznych konferencji dotyczących metod badawczych i różnych problemów z dziedziny probiernictwa,
  • pomoc techniczna pomiędzy zrzeszonymi urzędami probierczymi oraz wymiana kadry urzędów w celu szkolenia,
  • wymiana doświadczeń, dokumentów oraz materiałów szkoleniowych z dziedziny probiernictwa,
  • nieodpłatne korzystanie z aparatury badawczej stosowanej w innych krajach członkowskich.
  • bieżąca wymiana danych statystycznych o liczbie i masie badanych i cechowanych wyrobów z metali szlachetnych, co ułatwia prognozowanie rozwoju urzędów,
  • interpretacja orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w dziedzinie probiernictwa oraz metod ich wdrażania w poszczególnych krajach członkowskich,
  • harmonizacja przepisów prawnych i procedur badawczych.

Posiedzenia przedstawicieli Grupy odbywają się raz w roku, często w terminach poprzedzających Posiedzenia Stałego Komitetu Konwencji i IAAO, co pozwala na przygotowywanie uzgodnionego stanowiska w sprawach przewidzianych w programie Posiedzeń (źródło: http://www.visegradgroup.eu/; http://gum.gov.pl).

do góry