Nawigacja

Przesyłki kurierskie i przelewy

Przelewy

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Tryb uiszczania opłaty probierczej w formie przelewu.

Zgodnie z §1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r., poz. 998), opłaty probiercze pobierane są z góry, z wyjątkiem czynności określonych w ust. 2, za które opłaty pobiera się po zakończeniu czynności.

Oznacza to konieczność:

  1. ustalenia przez klienta masy wyrobów, bądź ich elementów wykonanych z metali szlachetnych;
  2. obliczenia opłaty i dokonania przelewu - najpóźniej w dniu zgłoszenia.

Uprzejmie prosimy o dokładne ustalanie masy wyrobów oraz precyzyjne obliczenie opłaty - z uwzględnieniem zasady, że zgodnie z przepisami należy ją obliczyć za każdy rozpoczęty gram partii wyrobów.

Ewentualne nadwyżki opłat będą przesyłane z powrotem na konto klienta, natomiast niedobór opłaty wstrzyma realizację czynności probierczych do czasu uzupełnienia brakującej opłaty.

Czynności probiercze będą wszczynane po wpłynięciu opłaty na konto Urzędu.

W chwili zgłoszenia klient otrzymuje Formularz ustalenia opłaty probierczej, który jest potwierdzeniem przyjęcia wyrobów do badania i ocechowania oraz zawiera wszelkie informacje na temat uiszczenia opłaty probierczej w formie przelewu.

W przypadku zgłoszenia stopu do ekspertyzy klient otrzymuje wyłącznie potwierdzenie tego faktu, zaś Formularz ustalenia opłaty probierczej jest wystawiany po wykonaniu analiz chemicznych i dostarczany klientowi.

Dane do opłaty probierczej w formie przelewu

Dane odbiorcy Numer konta bankowego

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie

ul. Elektoralna 2

00-139 Warszawa

61 1010 1010 0026 6822 3100 0000

 

W tytule przelewu należy podać informacje o:

  • numerze ewidencyjnym znaku wytwórcy w OUP w Warszawie;
  • w którym urzędzie zgłoszono wyroby do badania i cechowania, bądź ekspertyzy stopu (WT OUP w Warszawie, WZ w Białymstoku, WZ w Bydgoszczy, WZ w Gdańsku lub WZ w Łodzi);
  • dacie i numerze zgłoszenia wyrobów - z Formularza ustalenia opłaty probierczej.

Zapoznaj się z cennikiem opłat wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz.U. z 2012 r., poz. 998).

do góry