Nawigacja

Kontrole probiercze

Kary

Autor : Wydział Nadzoru
Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Sankcje za wykroczenia.

W przypadku wykrycia przez zespół kontrolujący wykroczeń, to znaczy niżej wymienionych czynów zabronionych:

 1. wprowadzania do obrotu wyrobów z metali szlachetnych lub dokonywania obrotu nimi jeżeli:
 • nie są oznaczone polskimi cechami probierczymi lub;
 • nie są oznaczone cechami probierczymi, których obowiązek uznawania wynika z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych lub;
 • nie posiadają świadectwa badania;
 1. uniemożliwiania lub utrudniania organom administracji probierczej wykonywanie zadań w zakresie sprawowania nadzoru przez:
 • uniemożliwianie lub utrudnianie wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń;
 • odmowę udostępnienia dokumentów lub innych dowodów naruszenia przepisów ustawy;
 • uniemożliwianie gromadzenia i zabezpieczania dowodów naruszenia przepisów ustawy;
 1. wprowadzania do obrotu wyrobów z metali szlachetnych poniżej progu masy (w których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych jest mniejsza niż: 1 gram - dla stopów platyny, 1 gram - dla stopów złota, 5 gramów - dla stopów srebra):
 • bez zapewnienia zgodności prób tych wyrobów z próbami przewidzianymi dla danego stopu metalu szlachetnego;
 • braku przekazania informacji o próbach tych wyrobów podmiotowi, któremu udostępnia te wyroby w celu używania lub sprzedaży;
 • braku oznaczenia tych wyrobów znakiem imiennym, chyba, że są one oznaczone cechami probierczymi, na podstawie których dopuszczono je do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Republice Turcji;
 • braku umieszczenia na metce dołączonej do wyrobu informacji o próbie oraz o masie części wykonanych ze stopu metalu szlachetnego;
 • braku oznaczania znakiem imiennym wyrobów poniżej progu masy przez wytwórcę wprowadzający do obrotu wyroby albo przez podmiot wprowadzający do obrotu wyroby;
 1. nie dopełnienie obowiązków:
 • umieszczenia w miejscu widocznym dla klientów graficznych wizerunków cech probierczych umieszczonych na oferowanych wyrobach z metali szlachetnych;
 • zgłoszenia projektu graficznego znaku imiennego do rejestru znaków imiennych;
 • przedstawienia znaku imiennego we właściwym okręgowym urzędzie probierczym w celu wykonania odbitki kontrolnej znaku.

⇒ zespół kontrolujący nakłada na kontrolowanego przedsiębiorcę grzywnę w drodze mandatu karnego.

Kontrolowany przedsiębiorca ma prawo odmówić przyjęcia mandatu karnego. Wówczas przewodniczący zespołu kontrolującego sporządza wniosek o ukaranie i kieruje go do właściwego miejscowo sądu do spraw wykroczeń.

Jeśli stopień społecznej szkodliwości, rozmiar wyrządzonej szkody oraz waga naruszonych przepisów ustawy jest znaczna, a górna granica wysokości kary grzywny jest niewspółmierna do stopnia zawinienia przedsiębiorcy,

⇒ przewodniczący zespołu kontrolującego sporządza wniosek o ukaranie i kieruje go do właściwego miejscowo sądu do spraw wykroczeń.

do góry