Nawigacja

Kontrole probiercze

Po kontroli

Autor : Wydział Nadzoru
Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Czynności organu oraz przedsiębiorcy po zakończeniu kontroli probierczej.

Zalecenia pokontrolne

Przewodniczący zespołu kontrolującego, po przeprowadzeniu wszelkich czynności postępowania kontrolnego sporządza i wydaje lub wysyła kontrolowanemu zalecenia pokontrolne, oraz sprawdza, czy zalecenia zostały wykonane. Kontrolowanemu przedsiębiorcy, który nie wykonuje zaleceń pokontrolnych w wyznaczonym terminie pisemnie przypomina się o obowiązku ich wykonania, a w przypadku braku reakcji na przesłane pismo, ponawia się kontrolę.

Zgłaszanie wyrobów pokontrolnych w urzędzie

Podczas zgłaszania w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie lub w którymś z Wydziałów Zamiejscowych pakietu z wyrobami zabezpieczonymi w trakcie kontroli, kontrolowany przedsiębiorca zobowiązany jest do:

  • okazania protokołu kontroli;
  • okazania decyzji administracyjnej, postanowień administracyjnych, w zależności od tego jakie dokumenty zostały wydane w trakcie przeprowadzonej kontroli.

Kontrolowany przedsiębiorca może upoważnić osobę trzecią do dostarczenia pakietu z wyrobami, wymagane jest upoważnienie pisemne.

Zgłoszenie wyrobów pokontrolnych w Wydziale Nadzoru

Przyjęcie od kontrolowanego pakietu z zabezpieczonymi wyrobami oraz innymi dowodami naruszenia ustawy zabezpieczonymi w trakcie kontroli odbywa się  w obecności pracowników Wydziału Nadzoru z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.

Pracownicy Wydziału Nadzoru odbierając od kontrolowanego pakiet z zabezpieczonymi wyrobami sprawdzają, czy nie było próby otwarcia pakietu przed jego dostarczeniem, a następnie, w obecności kontrolowanego, przeprowadzają oględziny tych wyrobów. Oględzinom wyrobów towarzyszy sprawdzenie stanu faktycznego z zapisami w protokole kontroli, to jest weryfikacja rodzaju wyrobów, ich masy i liczby sztuk oraz umieszczonych na wyrobach oznaczeń.

Po przeprowadzeniu oględzin sporządza się protokół przyjęcia wyrobów.

W przypadku wyrobów zakwestionowanych na podstawie decyzji po sprawdzeniu stanu faktycznego z zapisami w protokole kontroli, to jest weryfikacji rodzaju wyrobów, ich masy i liczby sztuk oraz umieszczonych na wyrobach oznaczeń kontrolowany przedsiębiorca kierowany jest do Wydziału Technicznego w celu zgłoszenia wyrobów do badania i ocechowania.

W przypadku wyrobów zakwestionowanych na podstawie postanowienia poddawane są one ekspertyzie. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy stwierdzi się, że zakwestionowane wyroby posiadają fałszywe cechy probiercze, sprawę kieruje się na drogę postępowania karnego, a zabezpieczone wyroby przechowywane są w urzędzie probierczym do czasu wydania rozstrzygnięcia przez organ prowadzący postępowanie karne.

Kontrolowany przedsiębiorca zgłasza wyroby pokontrolne pod numerem zarejestrowanego znaku imiennego. Jeżeli kontrolowany przedsiębiorca zgłaszający wyroby pokontrolne nie posiada zarejestrowanego znaku imiennego, ani numeru porządkowego nadaje się jednorazowy numer ewidencyjny.

Zgłoszenie wyrobów pokontrolnych w Wydziale Zamiejscowym

Pracownicy Wydziału Zamiejscowego odbierając od kontrolowanego pakiet z zabezpieczonymi wyrobami sprawdzają, czy nie było próby otwarcia pakietu przed jego dostarczeniem, a następnie, z zachowaniem szczególnej ostrożności, w obecności kontrolowanego, przeprowadzają oględziny tych wyrobów. Oględzinom wyrobów towarzyszy sprawdzenie stanu faktycznego z zapisami w protokole kontroli, to jest weryfikacja rodzaju wyrobów, ich masy i liczby sztuk oraz umieszczonych na wyrobach oznaczeń.

W przypadku wyrobów zakwestionowanych na podstawie decyzji po sprawdzeniu stanu faktycznego z zapisami w protokole kontroli, to jest weryfikacji rodzaju wyrobów, ich masy i liczby sztuk oraz umieszczonych na wyrobach oznaczeń kontrolowany przedsiębiorca zgłasza wyroby do badania i ocechowania. Termin ich odbioru jest ustalany indywidualnie w zależności od aktualnego obłożenia urzędu pracą.

W przypadku wyrobów zakwestionowanych na podstawie postanowienia, przekazuje się do Wydziału Nadzoru celem wykonania ww. ekspertyzy. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej ekspertyzy stwierdzi się, że zakwestionowane wyroby posiadają fałszywe cechy probiercze, sprawę kieruje się na drogę postępowania karnego, a zabezpieczone wyroby przechowywane są w urzędzie probierczym do czasu wydania rozstrzygnięcia przez organ prowadzący postępowanie karne.

Kontrolowany przedsiębiorca zgłasza wyroby pokontrolne pod numerem zarejestrowanego znaku imiennego. Jeżeli kontrolowany przedsiębiorca zgłaszający wyroby pokontrolne nie posiada zarejestrowanego znaku imiennego, ani numeru porządkowego nadaje się jednorazowy numer ewidencyjny.

do góry