Nawigacja

Kontrole probiercze

Przeprowadzenie kontroli probierczej

Autor : Wydział Nadzoru
Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Przebieg i zasady podczas kontroli probierczych.

Kto i kiedy przeprowadza kontrolę?

Kontrole przeprowadzane są przez zespoły kontrolujące (2-3 osoby) składające się z pracowników Wydziału Nadzoru OUP w Warszawie lub też pracowników wydziałów zamiejscowych (Wydział Zamiejscowy w Białymstoku, Wydział Zamiejscowy w Bydgoszczy, Wydział Zamiejscowy w Gdańsku, Wydział Zamiejscowy w Łodzi) zgodnie z art. 38 ustawy Prawo probiercze.

Kontrolę przeprowadza się w obecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub upoważnionej osoby, w dniach i godzinach jego pracy. Wykonywanie czynności kontrolnych poza godzinami pracy kontrolowanego przedsiębiorcy dopuszczalne jest jedynie za jego zgodą. W razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 Kodeksu cywilnego lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę (zgodnie z art. 49,  ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Kontrolę wszczyna się i przeprowadza po okazaniu kontrolowanemu legitymacji służbowych członków zespołu kontrolującego oraz upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy

Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, pracownicy zespołu kontrolującego zapoznają kontrolowanego z jego prawami i obowiązkami. Prawa i obowiązki kontrolowanego przedsiębiorcy:

 1. nie może być prowadzona jednocześnie więcej niż jedna kontrola u przedsiębiorcy;
 2. czas trwania wszystkich kontroli organów kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać:
 • w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
 • w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
 • w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
 • w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych;
 1. zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu;
 2. przedsiębiorcy przysługuje prawo obecności w czasie wykonywania czynności kontrolnych;
 3. przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych. Powyższej czynności może dokonać w przypadku naruszenia przez organ kontroli przepisów ustawy np. niedopełnienie obowiązku dostarczenia przez organ zawiadomienia o wszczęciu czynności kontrolnych;
 4. kontrolowany przedsiębiorca ma prawo do odmowy podpisania protokołu kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego przedsiębiorcę nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli;
 5. przedsiębiorcy przysługuje prawo odszkodowania w przypadku gdy poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy;
 6. przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli.

Uprawnienia zespołu kontrolującego

Zgodnie z art. 40 i 41 ustawy Prawo probiercze zespół kontrolujący jest uprawniony do:

 • wstępu do obiektów i pomieszczeń na terenie kontrolowanego przedsiębiorcy oraz poruszania się w nich bez obowiązku uzyskiwania przepustki przewidzianej regulaminami wewnętrznymi oraz nie podlega przewidzianej tymi regulaminami rewizji osobistej;
 • dokonywania oględzin wyrobów z metali szlachetnych wprowadzonych do obrotu;
 • badania dokumentów oraz zbierania ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli;
 • zabezpieczenia wyrobów z metali szlachetnych;
 • gromadzenia oraz zabezpieczenia dowodów naruszenia przepisów ustawy;
 • nakładania grzywien w drodze mandatu karnego albo kierowania wniosków o ukaranie do właściwego organu orzekającego w sprawach o wykroczenia.

Protokół kontroli

Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli probierczej (zgodnie z art. 42 ustawy Prawo Probiercze):

 • protokół kontroli sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (oryginał) otrzymuje kontrolowany przedsiębiorca albo osoba przez niego upoważniona, a drugi (kopia) przeznaczony jest dla zespołu kontrolującego;
 • protokół kontroli podpisują członkowie zespołu kontrolującego i kontrolowany przedsiębiorca;
 • w razie odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego przedsiębiorcę przewodniczący zespołu kontrolującego sporządza w protokole adnotację w tej sprawie;
 • odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego przedsiębiorcę nie wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Decyzja administracyjna

W przypadku stwierdzenia, iż wyroby z metali szlachetnych są nieoznaczone cechami probierczymi albo nie posiadają świadectw badań przewodniczący zespołu kontrolującego wydaje decyzję administracyjną o wycofaniu wyrobów z obrotu z jednoczesnym poleceniem dostarczenia tych wyrobów do właściwego okręgowego urzędu probierczego w celu zbadania i oznaczenia cechami probierczymi albo wydania świadectw badania. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Od wydanej decyzji kontrolowanemu przedsiębiorcy służy prawo wniesienia odwołania do Prezesa Głównego Urzędu Miar w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Probierczego w Warszawie w terminie 14 dni, od dnia doręczenia decyzji.

Postanowienie

Zespół kontrolujący zabezpiecza wyroby z metali szlachetnych w formie postanowienia w następujących przypadkach:

 1. gdy autentyczność cech probierczych albo świadectw badania budzi wątpliwości, z jednoczesnym poleceniem dostarczenia ich do właściwego okręgowego urzędu probierczego w celu wykonania ekspertyzy;
 2. celem wykonania ekspertyzy, w przypadku wyrobów, których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych jest mniejsza niż:
 • 1 gram - dla stopów platyny;
 • 1 gram - dla stopów złota;
 • 5 gramów - dla stopów srebra;
 1. zespół kontrolujący może zabezpieczyć w formie postanowienia również inne dowody naruszenia prawa (np. fałszywe świadectwo badania).

Na powyższe postanowienia zażalenie nie przysługuje.

Pakiet z wyrobami

W przypadku wydania decyzji lub postanowienia zakwestionowane w toku kontroli wyroby z metali szlachetnych oraz inne dowody naruszenia przepisów prawa, zabezpieczane są w opieczętowanym pakiecie.

Kiedy wyroby zabezpieczono w formie Decyzji o wycofaniu z obrotu wyrobów z metali szlachetnych, opieczętowany pakiet pozostaje u kontrolowanego przedsiębiorcy, który ma obowiązek dostarczyć go do wskazanego urzędu i we wskazanym w protokole kontroli terminie.

W przypadku wyrobów zabezpieczonych w formie Postanowienia, których masa części wykonanych ze stopu metali szlachetnych jest mniejsza niż: 1 gram - dla stopów platyny, 1 gram - dla stopów złota, 5 gramów - dla stopów srebra, pakiet z wyrobami pobierany jest od kontrolowanego przedsiębiorcy za pokwitowaniem.

Książka kontroli przedsiębiorcy

Przewodniczący zespołu kontrolującego, po zakończeniu postępowania kontrolnego, dokonuje wpisu do książki kontroli przedsiębiorcy, o której mowa w art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć formę zbioru dokumentów. Służy ona przedsiębiorcy do dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności.

Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej.

Pomoc Policji

W uzasadnionych przypadkach, jeżeli zespół kontrolujący natrafi na opór, który uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie czynności kontrolnych, może wezwać do pomocy funkcjonariuszy Policji (art. 43 ustawy Prawo probiercze).

do góry