Nawigacja

Kontrole probiercze

Przygotowanie do kontroli

Autor : Wydział Nadzoru
Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Jak się przygotować do kontroli probierczej?

Co należy przygotować na czas przeprowadzenia kontroli probierczej?

Kontrolowany przedsiębiorca na czas przeprowadzenia kontroli powinien przygotować następujące dokumenty:

 • pisemne upoważnienie osoby do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności (art. 50 ust. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców);
 • książkę kontroli przedsiębiorcy (art. 57 ustawy Prawo przedsiębiorców);

a ponadto, jeśli posiada:

 • dowód tożsamości;
 • pieczątkę sklepu / zakładu;
 • znak imienny.

Przeprowadzane kontrole mogą być planowe lub doraźne.

Zgodnie z art. 48  ustawy Prawo przedsiębiorców organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli, wysyłając do niego dokument zawierający:

 • oznaczenie organu;
 • datę i miejsce wystawienia;
 • oznaczenie przedsiębiorcy;
 • wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
 • imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.

Zgodnie z art. 48 ust. 10 i 11 ustawy Prawo przedsiębiorców zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku gdy:

 • kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie ratyfikowanej umowy międzynarodowej albo bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej;
 • przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia;
 • kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2018 r., poz. 427 i 650)
 • kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 229, 1089 i 1132 oraz z 2018 r., poz. 650 );
 • przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska naturalnego;
 • przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione;
 • zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się także w przypadkach określonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 900).

Przeprowadzenie kontroli poprzedzone jest sporządzeniem pisemnej dokumentacji zawierającej:

 • zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (zgodnie z art. 48 ustawy Prawo przedsiębiorców);
 • upoważnienia dla członków zespołu kontrolującego do przeprowadzenia kontroli (zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców);
 • oświadczenia o bezstronności członków zespołu kontrolującego, upoważnionych do przeprowadzenia kontroli.

Termin wszczęcia kontroli

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej, niż po upływie 7 dni i nie później, niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia (zgodnie z art. 48 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców). Jednakże na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

do góry