Nawigacja

Kontrole probiercze

Informacje wstępne

Autor : Wydział Nadzoru
Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Zasady przeprowadzania kontroli przez organy administracji probierczej.

Kontrole probiercze przeprowadza się na podstawie przepisów:

Kto podlega kontroli?

Kontroli podlegają podmioty prowadzące działalność gospodarczą związaną z przetwórstwem, naprawą oraz obrotem wyrobami z metali szlachetnych, a więc między innymi: pracownie złotnicze, zakłady, sklepy jubilerskie, salony jubilerskie, hurtownie, ale również komisy, lombardy czy punkty wystawiające się na imprezach targowo-wystawienniczych.

obrót - każdorazowe udostępnienie wprowadzonego do obrotu wyrobu z metalu szlachetnego w celu jego używania lub sprzedaży

Czynności w trakcie kontroli probierczej

W trakcie kontroli dokonuje się:

  1. sprawdzenia przestrzegania obowiązku oznaczania wyrobów z metali szlachetnych wprowadzanych do obrotu cechami probierczymi, upoważniającymi do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. sprawdzenia, czy kontrolowany posiada świadectwa badania dla wyrobów z metali szlachetnych jeżeli takie wyroby zostały wprowadzone do obrotu. Świadectwo badania wydaje się dla wyrobu z metalu szlachetnego w przypadkach:
  • gdy wyrób nie może zostać oznaczony cechą probierczą bez jego uszkodzenia;
  • gdy na wyrobie brak jest miejsca na umieszczenie cechy probierczej;
  • gdy wyrób zawiera części z metali nieszlachetnych, których nie można odrębnie oznaczyć znakiem "MET", a ich użycie nie jest technicznie uzasadnione;
  • w przypadku wyrobów z metali szlachetnych: dawnego pochodzenia, narzędzi i aparatów lub ich części, służących do celów naukowych i przemysłowych, wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 175), lub ich części, odznaczeń i orderów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 25), odznak honorowych ustanowionych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 38) przez organy władzy publicznej, inkrustacji, monet, które są albo były znakami pieniężnymi stanowiącymi prawny środek płatniczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w innych państwach, monet przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz inne, których sprzedaż prowadzi Narodowy Bank Polski, chociażby stanowiły części składowe wyrobów z metali szlachetnych, surowców, półfabrykatów, złomu, organ administracji probierczej, na wniosek podmiotu zgłaszającego, zamiast oznaczenia wyrobu cechą probierczą wydaje świadectwo badania;
  • sprawdzenia przestrzegania obowiązku umieszczenia w miejscu widocznym dla klientów graficznych wizerunków cech probierczych znajdujących się w sprzedaży;
  • wstępnej weryfikacji autentyczności cech probierczych oraz innych oznaczeń umieszczonych na wyrobach z metali szlachetnych;
  • sprawdzenia czytelności i aktualności znaków imiennych;
  • sprawdzenia, czy nowowytworzone wyroby z metali szlachetnych są oznaczone znakami imiennymi wytwórców oraz czy te znaki zostały zgłoszone do rejestru we właściwych terytorialnie okręgowych urzędach probierczych.

cecha probiercza - prawnie chroniony znak urzędowy potwierdzający zawartość metalu szlachetnego w wyrobie;

świadectwo badania - dokument potwierdzający zawartość metalu szlachetnego w wyrobie;

znak imienny - indywidualny znak pozwalający na identyfikację wytwórcy wyrobu z metalu szlachetnego lub podmiotu wprowadzającego do obrotu wyrób z metalu szlachetnego wytworzony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

do góry