Nawigacja

E-obrót

Obrót metalami szlachetnymi w Internecie

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Informacja w sprawie przepisów prawa probierczego dla podmiotów zajmujących się sprzedażą wyrobów z metali szlachetnych za pośrednictwem Internetu.

W świetle obowiązującego w Polsce obligatoryjnego systemu probierczego, przewidzianego w ustawie z dnia 1 kwietnia 2011 roku Prawo probiercze (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 536), która określa zasady i warunki wprowadzania do obrotu wyrobów z metali szlachetnych oraz obrotu nimi, wyroby z metali szlachetnych mogą być przedmiotem sprzedaży na terytorium RP, jeśli spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:

  1. Są oznaczone:
  • polskimi cechami  probierczymi,
  • cechami probierczymi, na podstawie których dopuszczono wyroby z metali szlachetnych do obrotu w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Republice Turcji,
  • cechami probierczymi, których obowiązek uznawania wynika z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych (w chwili obecnej dotyczy to jedynie Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, ratyfikowanej przez Prezydenta RP w 2005 r.)
  1. lub posiadają świadectwa badania.

Przedmioty oferowane klientom w obrocie internetowym, o ile nie należą do grupy wymienionych poniżej wyrobów zwolnionych z obowiązkowego badania i cechowania, powinny być oznaczone zgodnie z obowiązującymi, wskazanymi wyżej przepisami ustawy Prawo probiercze.

Brak tych oznaczeń stanowi wykroczenie i podlega karze grzywny nakładanej w drodze mandatu karnego (art. 45 ww. ustawy).

Ponadto zgodnie z artykułem 8 ww. ustawy, podmiot dokonujący obrotu wyrobami z metali szlachetnych jest obowiązany umieścić w miejscu widocznym dla klientów graficzne wizerunki cech probierczych znajdujących się na oferowanych do sprzedaży wyrobach z metali szlachetnych.

Wizerunki te powinny być dostępne na stronie internetowej, która zawiera ofertę sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych.

Zwolnienia z obowiązkowego badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych przewidziane są w art. 6 ust.1 ww. ustawy. Dotyczą one wyrobów dawnego pochodzenia, narzędzi i aparatów lub ich części, służących do celów naukowych i przemysłowych, wyrobów medycznych lub ich części, odznaczeń i orderów oraz odznak honorowych, inkrustacji, monet które są lub były środkiem płatniczym na terytorium RP albo w innych państwach, chociażby stanowiły części składowe wyrobów z metali szlachetnych, surowców, półfabrykatów oraz złomu, a także wyrobów, w których masa części wykonanych z metali szlachetnych jest mniejsza niż:

  • 1 gram w przypadku wyrobów złotych i platynowych,
  • 5 gramów w przypadku wyrobów srebrnych.

W art. 6 ust. 2 i 3 ustawy Prawo probiercze szczegółowo określono obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu i dokonujących obrotu opisanymi wyżej wyrobami zwolnionymi z obowiązku badania i oznaczania cechami probierczymi.

Zgodnie z art. 37 cytowanej wyżej ustawy – organy administracji probierczej są upoważnione do nadzoru nad jej przestrzeganiem.

Przyczyną podejmowanych obecnie przez organy administracji probierczej działań informacyjnych w sprawie internetowej sprzedaży wyrobów z metali szlachetnych są liczne informacje i skargi napływające od interesantów urzędów probierczych, zarówno wytwórców i sprzedawców, jak też osób fizycznych. Z ich treści wynika, iż w sprzedaży biżuterii i innych wyrobów z metali szlachetnych drogą internetową występuje szereg nieprawidłowości, w szczególności takich jak:

  1. sprzedaż wyrobów z metali szlachetnych nie posiadających wymaganych prawem oznaczeń,
  2. sprzedaż przedmiotów wykonanych z metali nieszlachetnych jako wyrobów ze złota lub srebra,
  3. sprzedaż wyrobów wykonanych współcześnie jako antyków, z podrobionymi cechami probierczymi i znakami wytwórców.

Czyny wymienione w punktach 1 i 2 stanowią oszustwo, tj. przestępstwo z art. 286 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.).

Organy państwowe sprawujące kontrolę są uprawnione do wycofywania z obrotu wyrobów sprzedawanych z naruszeniem prawa.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z przepisami ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 roku Prawo probiercze oraz innymi przepisami obowiązującego prawa i dostosowanie prowadzonej działalności handlowej do ich wymogów.

do góry