Nawigacja

Cennik czynności probierczych

Opłaty za czynności probiercze

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Ceny obowiązują od 22 września 2012 r.

Opłaty za czynności organów administracji probierczej pobierane są z góry, z wyjątkiem czynności, za które pobiera się opłatę według stawki godzinowej. Opłatę pobiera się za każdy rozpoczęty gram badanego wyrobu. W przypadku badania wyrobu wykonanego z materiałów niebędących metalami szlachetnymi, zawierającego metale szlachetne w postaci elementów zdobniczych lub części użytych ze względów technicznych, opłaty nalicza się za każdy rozpoczęty gram badanego elementu lub części z metalu szlachetnego.

Opłaty za przeprowadzenie badania

Rodzaj czynności probierczej

złoto, platyna, pallad

[zł]

srebro

[zł]

Przeprowadzenie badania nowo wytworzonego wyrobu z metali szlachetnych zgłoszonego przez wytwórcę, inny podmiot wprowadzający do obrotu lub ich upoważnionego przedstawiciela niezależnie od metody badawczej
[za każdy gram]
1,27 0,12
Przeprowadzenie badania wyrobu srebrnego o masie jednostkowej przekraczającej 50 g niezależnie od zastosowanej metody badania
[za każdy gram]
nie dotyczy 0,08
Przeprowadzenie badania wyrobu z metali szlachetnych innego niż wyrób, o którym mowa w § 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 23 sierpnia 2012 r. oraz wyrobu wycofanego z obrotu na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo probiercze, niezależnie od zastosowanej metody badawczej
[za każdy gram]
3,63 0,61

Przeprowadzenie badania metodą przybliżoną wyrobu z metali szlachetnych oznaczonego polską cechą probierczą i sprawdzenie oraz potwierdzenie tej cechy
[za każdy gram]

0,80 0,10
Wykonanie [jednej] ekspertyzy stopu metalu szlachetnego

złoto:

48,00

srebro:

12,00

platyna, pallad:

144,00 (czasowo zawieszone)

 

Opłaty za umieszczenie oznaczeń na wyrobach

Rodzaj czynności probierczej

przy zastosowaniu metody mechanicznej

[zł]

przy zastosowaniu metody laserowej

[zł]

Umieszczenie znaku MET
[za każdy umieszczony znak]
0,70 1,20
Umieszczenie na wyrobie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, znaku imiennego oraz oznaczenia liczbowego informującego o próbie wyrobu
[za każdy umieszczony znak]
Oznaczenie wyrobu cechami probierczymi z użyciem urządzenia laserowego
[za każdą oznaczoną sztukę wyrobu]
nie dotyczy 1,20

 

Opłaty za pozostałe czynności probiercze

Rodzaj czynności probierczej

Cena

[zł]

Wydanie, na wniosek podmiotu zgłaszającego, świadectwa badania dla wyrobu oznaczonego cechą probierczą 12,00
Wykonanie na wniosek podmiotu zgłaszającego czynności pomocniczych
[od każdego wyrobu, za każdą wykonaną czynność]
0,60
Wystawienie na wniosek podmiotu zgłaszającego, zaświadczenia o przeprowadzonych czynnościach 12,00
Wystawienie na wniosek podmiotu zgłaszającego, zaświadczenia o przeprowadzonych czynnościach w języku angielskim 24,00
Wykonanie ekspertyzy - czynności organów administracji probierczej ujętych
w art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo probiercze
[za każdą godzinę pracy; za każdą niepełną godzinę opłatę pobiera się proporcjonalnie]
72,00
Dokonanie wpisu znaku imiennego do rejestru znaków imiennych 180,00
Udostępnienie danych z rejestru znaków imiennych 18,00
Wydanie decyzji o utworzeniu punktu probierczego 4000,00
Wydanie decyzji o odmowie utworzenia punktu probierczego 2000,00

Opłaty za czynności związane z badaniem i oznaczaniem wyrobów wykonywane w punktach probierczych ulegają obniżeniu o 20 %.

do góry