Nawigacja

Badanie i oznaczanie wyrobów w urzędach

cechowanie

Oznaczanie wyrobów

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Zasady oznaczania wyrobów z metali szlachetnych.

Zasady oznaczania wyrobów cechami probierczymi

Wyroby z metali szlachetnych zgłoszone do urzędu probierczego, po przebadaniu metodami przybliżoną i/lub metodami analitycznymi, zostają oznaczone cechami probierczymi zgodnie z wynikiem badania. Umieszczenie oznaczeń na wyrobach, bądź wydanie świadectwa badania ma charakter decyzji administracyjnej.

W zależności od potrzeb i uprzednich informacji klienta, wyroby zostają oznaczone polskimi cechami probierczymi, bądź cechami konwencyjnymi. Do wyboru jest także metoda cechowania: mechaniczna (ręcznie albo automatycznie) lub (za dodatkową opłatą) laserowa.

Szczegółowe wymagania dla wyrobów z metali szlachetnych zgłaszanych do badania i oznaczania cechami probierczymi, tryb zgłaszania oraz metody badania tych wyrobów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz. U. z 2012 r. poz., 681).

Szczegółowe zasady w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz tryb ich pobierania określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 998).

Przykład oznaczania wyrobu (pierścionka) metodą mechaniczną w sposób ręczny młotkiem na kowadle.

Przykład oznaczania wyrobu (łańcuszka) metodą mechaniczną w sposób półautomatyczny na kowadle.

Przykład oznaczania wyrobu (obrączki) metodą laserową na specjalnym kowadle.

Zasady oznaczania wyrobów znakiem „MET”

Szczegółowe zasady stosowania tego znaku zawiera ustawa Prawo probiercze, która stanowi, że znak ten umieszcza się na wyrobie:

  • zawierającym metale szlachetne, w którym zawartość tych metali jest niższa niż zawartość odpowiadająca najniższej próbie obowiązującej dla danego metalu szlachetnego,
  • wykonanym z metali nieszlachetnych, pokrytym powłoką z metali szlachetnych,
  • wykonanym z metali szlachetnych, pokrytym powłoką z metali nieszlachetnych.

Ponadto znak „MET” umieszczany jest na częściach wchodzących w skład wyrobu z metalu szlachetnego, wykonanych z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem przypadków gdy:

  • względy techniczne nie pozwalają na oznaczenie ich tym znakiem, w szczególności jeżeli zachodzi obawa uszkodzenia wyrobu, wymiary części uniemożliwiają oznaczenie tym znakiem lub umieszczenie tego znaku obniżyłoby walory estetyczne wyrobu, albo
  • na częściach wyrobu wykonanych z metali nieszlachetnych znajdują się oznaczenia jednoznacznie informujące o tym, że części te zostały wykonane z metali nieszlachetnych.

Należy pamiętać, że nie ma obowiązku zgłaszania do urzędu probierczego wyrobów wykonanych ze stopów metali nieszlachetnych. Jednakże zgłaszający może zlecić urzędowi probierczemu oznaczenie wyrobów tym znakiem.

Zasady oznaczania znakiem imiennym

Wymaga się, aby wszystkie nowo wytworzone wyroby na terytorium RP posiadały zarejestrowane w urzędzie probierczym oznaczenia imienne identyfikujące wytwórcę. Dodatkowo wyroby używane, bądź pochodzące spoza terytorium RP, spełniające warunki art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo probiercze (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1800, 2185), również powinny posiadać znak imienny podmiotu wprowadzającego wyrób do obrotu, bądź obracającego nim na terenie Polski.

Na życzenie klienta znak imienny może być umieszczony na wyrobach w urzędzie, za co pobiera się opłatę zgodną z cennikiem opłat probierczych. W przypadku umieszczania znaku metodą mechaniczną, należy dostarczyć każdorazowo do urzędu odpowiedni znacznik. W przypadku umieszczania laserowego znaku imiennego, podmiot zobowiązany jest uprzednio oddzielnie zarejestrować taki wzór znaku w urzędzie, a potem udostępnić go urzędowi w pliku z rozszerzeniem .plt; plik ten może być przechowywany przez urząd celem każdorazowego umieszczenia na wyrobach właściciela.

do góry