Nawigacja

Badanie i oznaczanie wyrobów w urzędach

badanie

Badanie wyrobów

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Zasady badania wyrobów z metali szlachetnych w urzędach probierczych.

Do badania wyrobów zgłoszonych do urzędu probierczego stosuje się:

  1. metodę przybliżoną na kamieniu probierczym;
  2. metody analityczne:

Przy przeprowadzaniu badania wyrobów, pomocniczo mogą być stosowane metody fluorescencji rentgenowskiej (XRF) oraz pomiar gęstości stopu.

Badanie metodą przybliżoną na kamieniu probierczym.

Spektrometr XRF.

Badanie gęstości metalu szlachetnego.

Do badania wyrobów nowo wytworzonych stosuje się zarówno metody analityczne, jak i metodę przybliżoną, natomiast do badania pojedynczych wyrobów używanych, stosuje się tylko metodę przybliżoną na kamieniu probierczym. Jeżeli określenie próby pojedynczego wyrobu używanego przy zastosowaniu metody przybliżonej na kamieniu probierczym nie jest możliwe, do badania tego wyrobu, za zgodą podmiotu zgłaszającego, stosuje się jedną z metod analitycznych.

W przypadku nowo wytworzonych wyrobów, ze zgłoszonej partii pobierane są próbki metalu szlachetnego niezbędne do wykonania analiz i reprezentatywne dla stopu, z którego jest wykonana dana partia wyrobów.

Liczba pobranych próbek jest uzależniona od liczby, masy i rodzaju stopów, z których jest wykonana zgłaszana partia wyrobów.

Jeżeli zgłaszający dołączy do partii nowo wytworzonych wyrobów próbki stopu, z którego wykonano wyroby, po sprawdzeniu metodą przybliżoną - na kamieniu probierczym lub innymi metodami pomocniczymi, że badane próbki są wykonane z tego samego stopu co zgłoszone wyroby, analizie poddaje się próbki stopu, bez potrzeby niszczenia zgłoszonych wyrobów.

W przypadku badania wyrobów metodami analitycznymi, podmiotowi zgłaszającemu zwraca się niewykorzystaną część wyrobu. Dodatkowo, po badaniu wyrobów ze złota metodą kupelacji. zwraca się pozostałość metalu szlachetnego z analizy. Zwroty następują za pisemnym potwierdzeniem ich odbioru.

Analiza kupelacyjna złota.

Analiza złota metodą kupelacji.

Metoda potencjometryczna - analiza srebra

Metoda ICP-AES.

Szczegółowe wymagania dla wyrobów z metali szlachetnych zgłaszanych do badania i oznaczania cechami probierczymi, tryb zgłaszania oraz metody badania tych wyrobów określa rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrobów z metali szlachetnych (Dz. U. z 2012 r. poz., 681).

Szczegółowe zasady w sprawie wysokości opłat za czynności organów administracji probierczej oraz tryb ich pobierania określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 998).

do góry