Nawigacja

Badanie i oznaczanie wyrobów w urzędach

zgłaszanie

Zgłaszanie wyrobów

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Zasady zgłaszania wyrobów z metali szlachetnych w urzędach probierczych

Kto i gdzie może zgłosić wyroby z metali szlachetnych do badania?

Badanie i oznaczanie cechą probierczą wyrobu z metalu szlachetnego, następuje na podstawie zgłoszenia dokonanego przez podmiot zgłaszający w urzędzie probierczym. Za czynności probiercze pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem.

Na pisemny wniosek podmiotu zgłaszającego, zgłoszenie i odbiór wyrobów może nastąpić w formie przesyłki kurierskiej, a opłaty za czynności probiercze można dokonać w formie przelewu. Koszty przesyłki kurierskiej ponosi podmiot zgłaszający.

Szczegóły zgłaszania wyrobów w formie przesyłki kurierskiej oraz uiszczania opłaty probierczej w formie przelewu.

Podmiotem zgłaszającym wyrób jest przedsiębiorca albo osoba fizyczna. W imieniu przedsiębiorcy wyrób może zgłosić do badania i oznaczania pisemnie upoważniony przedstawiciel. Osoba fizyczna zgłasza wyrób osobiście, natomiast do odbioru może upoważnić pisemnie inną osobę, obecną podczas zgłaszania wyrobu do urzędu.

Zgłoszenie wyrobu przez przedsiębiorcę jest dokonywane na podstawie numeru nadanego przez urząd probierczy podczas dokonywania wpisu do rejestru znaków imiennych.

Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają zarejestrowanego znaku imiennego, dokonują zgłoszenia na podstawie numeru porządkowego, nadawanego przez urząd probierczy podczas pierwszego zgłoszenia.

Jeżeli w urzędzie probierczym, w którym jest dokonywane zgłoszenie wyrobu, są stosowane kody kreskowe, zgłoszenia dokonuje się na podstawie karty identyfikacyjnej, wydawanej przedsiębiorcom, którzy zarejestrowali znaki imienne.

Podmiot zgłaszający, może zgłaszać wyroby w dowolnie wybranym urzędzie probierczym w kraju, czyli:

 • bezpośrednio w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie lub Krakowie, albo
 • w jednym z ośmiu wydziałów zamiejscowych okręgowych urzędów probierczych.

Przygotowanie wyrobów

Wyroby z metali szlachetnych powinny być zgłoszone do badania i oznaczenia cechą probierczą:

 1. po wykonaniu podstawowych procesów produkcyjnych nadających im ostateczny kształt, aby umieszczone na nich znaki imienne i cechy probiercze nie uległy zniekształceniu lub zatarciu podczas obróbki końcowej,
 2. wraz ze wszystkimi częściami składowymi, z wyjątkiem wyrobów nowo wytworzonych, które mogą być zgłaszane bez kamieni,
 3. oczyszczone, posegregowane i niesplątane,
 4. nieuszkodzone,
 5. oznaczone znakiem imiennym - w przypadku wyrobów nowo wytworzonych na terytorium Polski,
 6. oznaczone znakiem imiennym oraz cyfrowym oznaczeniem deklarowanej próby - w przypadku wyrobów nowo wytworzonych na terytorium Polski zgłaszanych do oznaczenia cechami konwencyjnymi.

Można złożyć w urzędzie wniosek o wykonanie, za dodatkowa opłatą:

 • czynności pomocniczych w zakresie oczyszczenia, posegregowania lub rozplątania wyrobów;
 • oznaczenia dostarczonym znakiem imiennym lub oznaczeniem cyfrowym.

W skład wyrobów z metali szlachetnych nie mogą wchodzić części wykonane z metali nieszlachetnych z wyjątkiem:

 1. części wyrobów, w których użycie metalu nieszlachetnego jest niezbędne ze względów technicznych lub konieczne dla nadania pożądanej wytrzymałości i sprężystości częściom składowym wyrobów,
 2. części dekoracyjnych, pod warunkiem że użyty do dekoracji metal różni się barwą od metalu szlachetnego, z którego wykonano wyrób.

W przypadku wyrobów:

 • zgłaszanych w opakowaniach,
 • wyrobów zawierających metale szlachetne jedynie w postaci elementów zdobniczych lub części użytych ze względów technicznych,
 • partii wyrobów powyżej 50 sztuk,

należy odrębnie, w formie pisemnej, podać liczbę sztuk oraz masę netto wyrobów.

Wzór pisemnego zgłoszenia wyrobów.

Zgłoszenie wyrobów

Podmiot zgłaszający jest obowiązany uzgodnić wcześniej w urzędzie probierczym terminy zgłaszania do badania i oznaczania większych partii wyrobów.

Na wniosek właściciela, wyroby z metali szlachetnych oznaczone cechą probierczą, które zostały poddane przeróbkom, naprawom lub uzupełnieniom, mogą być zgłoszone do ponownego badania i oznaczenia cechą probierczą przez dokonującego przeróbki, naprawy lub uzupełnienia.

Wyroby z metali szlachetnych oznaczone cechą probierczą, na których cechy probiercze zostały uszkodzone przy naprawie lub obróbce końcowej, powinny zostać zgłoszone do ponownego badania i oznaczenia cechą probierczą przez dokonującego naprawy lub obróbki końcowej.

Zgłoszenie wyrobu do badania i oznaczania cechą probierczą powinno zawierać w przypadku przedsiębiorcy:

 • nazwę i adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza przedsiębiorcy,
 • numer z rejestru znaków imiennych lub numer porządkowy, o ile taki posiada,
 • liczbę, masę i asortyment zgłaszanych wyrobów,
 • deklarowaną próbę wyrobu,
 • opis ewentualnych uszkodzeń wyrobów oraz wskazówki dotyczące oznaczania wyrobów,
 • podpis przedsiębiorcy albo jego upoważnionego przedstawiciela.

Jeżeli zgłaszającym jest osoba fizyczna, zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię, nazwisko i adres,
 • numer PESEL lub numer paszportu,
 • liczbę, masę i asortyment zgłaszanych wyrobów,
 • opis ewentualnych uszkodzeń wyrobów oraz wskazówki dotyczące badania i oznaczania wyrobów,
 • podpis.

Jeżeli wyroby są zgłaszane w opakowaniach lub z metkami albo etykietami, należy podać masę netto wyrobów.

W przypadku zgłaszania wyrobów wykonanych z materiałów niebędących metalami szlachetnymi, zawierających metale szlachetne w postaci elementów zdobniczych lub części użytych ze względów technicznych, należy odrębnie podać masę tych elementów lub części.

Pracownik urzędu probierczego wydaje zgłaszającemu pisemne potwierdzenie uiszczenia opłaty za czynności organu administracji probierczej.

Odbiór wyrobów po badaniu i ocechowaniu

Termin odbioru wyrobów jest ustalany podczas przyjmowania wyrobów.

Odbiór wyrobów z urzędu następuje na podstawie potwierdzenia uiszczenia opłaty.

Jeżeli wyrób odbiera osoba upoważniona przez podmiot zgłaszający, oprócz dokumentu, jest obowiązana do okazania stosownego upoważnienia.
Podczas zgłaszania i odbioru wyrobów, osoby fizyczne, są obowiązane do okazania wskazanego w zgłoszeniu dokumentu, stwierdzającego tożsamość.
Podmiot zgłaszający lub osoba przez niego upoważniona potwierdza odbiór wyrobu podpisem składanym na formularzu zgłoszenia.

Szczegóły odbioru wyrobów w formie przesyłki kurierskiej.

do góry