Nawigacja

Deklaracja dostępności

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OUP w Warszawie i strony BIP OUP w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2018

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • pojedyncze artykuły nie posiadają odpowiedniej struktury nagłówkowej.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 17.11.2020

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 27.03.2024

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu,
 • zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej część chodzi,
 • wskazanie dogodnej formy udzielenia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji niedostępnej w formie alternatywnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania:

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementów.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna budynków Okręgowego Urzędu Probierczego (OUP) w Warszawie:

 

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie - Sekretariat oraz Wydział Budżetowy znajdują się w wielokondygnacyjnym, zabytkowym budynku Głównego Urzędu Miar.

1. Adres: ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa.

2. Opis dostępności wejścia do budynku do Sekretariatu oraz Wydziału Budżetowego:

 • Wejście do Sekretariatu oraz Wydziału Budżetowego znajduje się od strony podwórza budynku, usytuowane na prawo od wejścia głównego do urzędu, w oddzielnej klatce schodowej, jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście posiada wąskie, wysokie schody, drzwi otwierane są ręcznie;
 • Budynek GUM, w którym znajdują się pomieszczenia Sekretariatu i Wydziału Budżetowego jest budynkiem zabytkowym co oznacza, że wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą uprawnionego Konserwatora Zabytków i nie ma w tej chwili możliwości zamontowania platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwie windy: towarową i osobową. Do osobowej nie ma bezpośredniego dostępu z poziomu 0. Jedyną drogą dla osób niepełnosprawnych jest przejazd przez trzy dziedzińce do windy towarowej;
 • Wejście do urzędu oznaczone jest tablicami informacyjnymi;
 • Za wejściem do urzędu znajduje się klatka schodowa prowadząca do Sekretariatu (poziom +1) i Wydziału Budżetowego (poziom +2);
 • W celu dojścia do pomieszczeń Sekretariatu i Wydziału Budżetowego, należy skierować się schodami na pierwsze oraz drugie piętro.

3. Opis dostępności przedsionka, poczekalni, schodów i wind:

 • Klatka schodowa: niedostępna dla osób postronnych, w celu wejścia do klatki schodowej należy telefonicznie skontaktować się z pracownikiem urzędu;
 • Dojście z klatki schodowej przez ręcznie otwierane drzwi, z kontrolą dostępu do Sekretariatu;
 • Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje;
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

 • Platforma: brak;
 • Pochylnia: brak;
 • Pętla indukcyjna: brak;
 • Toaleta: dostępna na życzenie, w pomieszczeniach urzędu;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem GUM przy ul. Elektoralnej występują ogólnodostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych w miejskiej strefie płatnego parkowania. Parkingi wewnętrzne GUM przeznaczone są przede wszystkim dla pojazdów służbowych GUM, Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie, Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie oraz pracowników tych urzędów, a także dla różnego rodzaju dostaw, ekip serwisowych oraz klientów dostarczających duże ilości wyrobów. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 • Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami probierczymi:

 • Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać:

 • e-mailem:

Sekretariat: oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Wydział Budżetowy:  budzet.oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 • faksem: +48 22 620 33 94;
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonów:

Sekretariat: +48 22 581 91 43

Wydział Budżetowy: +48 22 581 91 90

 

Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie - Wydział Nadzoru, Wydział Techniczny i Laboratorium Analiz Chemicznych znajdują się w wielokondygnacyjnym, zabytkowym budynku Głównego Urzędu Miar.

1. Adres: ul. Elektoralna 2, 00-139 Warszawa.

2. Opis dostępności wejścia do budynku do Wydziału Nadzoru, Wydziału Technicznego oraz Laboratorium Analiz Chemicznych:

 • Wejście do siedziby urzędu znajduje się od strony podwórza budynku, jest ono niedostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową, wejście posiada schody, drzwi otwierane są ręcznie;
 • Budynek GUM, w którym znajduje się siedziba OUP jest budynkiem zabytkowym co oznacza, że wszelkie zmiany architektoniczne i budowlane mogą być wykonane tylko za zgodą uprawnionego Konserwatora Zabytków i nie ma w tej chwili możliwości zamontowania platform, krzeseł, czy innych elementów, które byłyby pomocne dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada dwie windy: towarową i osobową. Do osobowej nie ma bezpośredniego dostępu z poziomu „0”. Jedyną drogą dla osób niepełnosprawnych jest przejazd przez trzy dziedzińce do windy towarowej;
 • Wejście do urzędu oznaczone jest tablicami informacyjnymi;
 • Za wejściem do urzędu znajduje się przedsionek, a za nim oddzielony drzwiami hol z szeroką klatką schodową;
 • Na parterze znajdują się pomieszczenia Wydziału Nadzoru OUP, do których można wejść w towarzystwie pracownika urzędu. Klienci obsługiwani są w oddzielnym, przystosowanym do tego celu pomieszczeniu;
 • W celu dojścia do pomieszczeń Wydziału Technicznego OUP, należy skierować się schodami na pierwsze piętro;
 • Laboratorium Analiz Chemicznych znajduje się w głębi budynku na pierwszym piętrze, zgłoszenia materiału do analiz odbywa się na stanowisku przyjęć;
 • Stanowiska do przyjmowania oraz wydawania wyrobów z metali szlachetnych znajdują się w holu na pierwszym piętrze i oddzielone są szklanymi, antywłamaniowymi szybami;  w pomieszczeniu na pierwszym piętrze, gdzie mogą przebywać klienci urzędu znajdują się tablice informacyjne stolik oraz krzesła.

3. Opis dostępności przedsionka, poczekalni, schodów i wind:

 • Przedsionek na poziomie 0 oraz +1: dostępny;
 • Dojście z klatki schodowej przez ręcznie otwierane drzwi do poczekalni, w której znajdują się stanowiska do obsługi klientów;
 • Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami;
 • Brak możliwości wjazdu wózkiem na wyższe kondygnacje;
 • Istnieje możliwość umówienia spotkania z urzędnikiem wydziału, który znajduje się na niedostępnych kondygnacjach;
 • Winda na wyższe kondygnacje: brak.

4. Opis dostosowań (np. pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne):

 • Platforma: brak;
 • Pochylnia: brak;
 • Zestaw głośnomówiący;
 • Pętla indukcyjna: brak;
 • Toaleta: dostępna na życzenie, w pomieszczeniach urzędu;
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • Przed budynkiem GUM przy ul. Elektoralnej występują ogólnodostępne miejsca dla osób niepełnosprawnych w miejskiej strefie płatnego parkowania. Parkingi wewnętrzne GUM przeznaczone są przede wszystkim dla pojazdów służbowych GUM, Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie, Okręgowego Urzędu Miar w Warszawie oraz pracowników tych urzędów, a także dla różnego rodzaju dostaw, ekip serwisowych oraz klientów dostarczających duże ilości wyrobów. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana w kolorze niebieskim) jest w całości dostosowane.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym:

 • Osoba z psem asystującym może bez przeszkód wejść do budynku urzędu.

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

8. Zgłoszenia wyrobów z metali szlachetnych do badania i oznaczania cechami probierczymi:

 • Wyroby z metali szlachetnych można zgłosić do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty kurierskiej.

9. Inne informacje można uzyskać:

 • e-mailem:

Wydział Techniczny: oup.warszawa.wawa@poczta.gum.gov.pl

Laboratorium Analiz Chemicznych:  lab.oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl

Wydział Nadzoru:  wn.oup.warszawa@poczta.gum.gov.pl

 • faksem: +48 22 620 33 94;
 • telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonów:

Stanowisko Obsługi Interesantów: +48 22 581 91 80

Laboratorium Analiz Przybliżonych: +48 22 581 94 77

do góry