Nawigacja

System zarządzania

System zarządzania

Opublikowane przez : Piotr Zglenicki

Zarządzanie Okręgowym Urzędem Probierczym w Warszawie oparte jest na trzech filarach, które stanowią:

 1. Kontrola zarządcza.
 2. System zarządzania jakością.
 3. Standard zarządzania w administracji rządowej.

Wymienione wyżej systemy nie kolidują ze sobą, lecz uzupełniają się wzajemnie.

Kontrola zarządcza

Kontrola zarządcza jest nowoczesnym, sprawnym systemem zarządzania jaki ustawodawca polski przekazał do dyspozycji i wykorzystania jednostkom sektora finansów publicznych, między innymi urzędom, kierowanym przez organy administracji publicznej.

Sposób zarządzania jednostkami publicznymi, nazwany „kontrolą zarządczą”, jest modelowym wzorcem zarządzania, przeniesionym z sektora komercyjnego do sektora publicznego. Zapewnia on wykonywanie zadań ustawowych i realizację założonych celów przez administrację publiczną i inne instytucje finansowane z budżetu państwa.

Kontrola zarządcza ma służyć sprawnemu zarządzaniu, oraz stanowić efektywny i gospodarny sposób wydatkowania finansów publicznych, ma zapewnić skuteczną i efektywną realizację celów i zadań każdej jednostki sektora finansów publicznych. Kontroli zarządczej nie należy łączyć wyłącznie z czynnościami kontrolnymi (tego rodzaju podejście bywa przeważnie łączone ze słowem „kontrola”). Przeprowadzanie czynności kontrolnych będzie stanowiło tylko niewielką część systemu, pozwalającą na ocenę aktualnego stanu. Kontrola zarządcza jest systemem bardziej złożonym, który ma za zadanie doprowadzić do osiągnięcia założonych celów. Podstawowy akt normatywny w zakresie kontroli zarządczej - ustawa o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - definiuje kontrolę zarządczą jako:

ogół działań podejmowanych w jednostkach sektora finansów publicznych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Regulacje ustawowe zostały uzupełnione przez standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, opublikowane w formie komunikatu przez Ministra (Komunikat Ministra Finansów nr 23 z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. M.F. Nr 15, poz. 84)).

System zarządzania jakością

System zarządzania jakością (SJN) w Okręgowym Urzędzie Probierczym w Warszawie ma zapewnić wysoki poziom merytoryczny działań wchodzących w zakres jego kompetencji oraz podejmowanych w celu spełnienia wymagań klientów i wymagań przepisów nadrzędnych w dziedzinie probiernictwa. SJN w OUP w Warszawie jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2008.

System został opracowany i wdrożony w celu: wykazania zdolności do świadczenia usług probierczych spełniających wymagania przepisów nadrzędnych związanych z probiernictwem, wykazania prowadzenia działań zmierzających do zwiększenia zadowolenia klientów przez skuteczne stosowanie systemu, łącznie z procesami dotyczącymi ciągłego doskonalenia i zapewnienia zgodności z wymaganiami klientów oraz mających zastosowanie przepisów nadrzędnych związanych z probiernictwem, uzyskanie i utrzymanie certyfikatu SZJ umożliwiającego potwierdzenie kompetencji, wiarygodności i rzetelności Okręgowego Urzędu Probierczego jako organu państwowej administracji.

Certyfikat BSI Systemu Zarządzania Jakością.

Spełnieniu wymagań z zakresu systemu zarządzania jakością ma służyć:

 • świadczenie usług probierczych na poziomie zapewniającym zaufanie klientów do kompetencji organu administracji państwowej oraz zgodnych ze standardami obowiązującymi w Unii Europejskiej;
 • podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez planowe, specjalistyczne szkolenia;
 • współpracę z wiodącymi, europejskimi urzędami probierczymi;
 • uczestnictwo w międzynarodowych badaniach porównawczych stopów metali szlachetnych oraz organizowanie badań porównawczych w laboratoriach wydziałów zamiejscowych OUP w Warszawie;
 • pozyskiwanie informacji o potrzebach klientów i dążenie do ich zaspokojenia;
 • unowocześnianie wyposażenia techniczno - pomiarowego wykorzystywanego w usługach probierczych;
 • zachowanie zasady poufności oraz ochronę praw własności klientów urzędów probierczych;
 • promowanie wizerunku profesjonalnego, taktownego i kulturalnego urzędnika administracji probierczej;
 • stworzenie systemu motywacyjnego gwarantującego zaangażowanie i satysfakcję pracowników.

Standard zarządzania w administracji rządowej

W okresie od marca 2013 r. do czerwca 2015 r. Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie uczestniczył w projekcie pod tytułem: "Doskonalenie standardów zarządzania w adminstracji rządowej" organizowanym ze środków europejskich przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów. Projekt polegał na optymalizacji oraz udoskonalaniu procesów zachodzących w urzędzie na płaszczyźnie komunikacji. Działania dotyczyły komunikacji wewnętrznej pomiędzy pracownikami urzędu oraz poszczególnymi jego wydziałami, jak i komunikacji zewnętrznej urzędu z klientami.

Niezmiernie miło jest nam poinformować Państwa, iż Okręgowy Urząd Probierczy w Warszawie uzyskał za udział w tym projekcie dyplom, który prezentujemy poniżej.

do góry